Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Flertall for ny studieforskrift image

Flertall for ny studieforskrift

Den nye studieforskriften for NTNU ble vedtatt på styremøtet i dag, mot to av studentrepresentantenes stemmer

Det første utkastet til felles studieforskrift for nye-NTNU møtte stor motstand. Det ble blant annet foreslått at studenter skulle miste studieretten dersom de lå mer enn 60 poeng bak normal progresjon. En student ville også komme til å miste muligheten til å studere dersom han eller hun strøk i et obligatorisk emne mer enn tre ganger, og permisjonsrettighetene skulle innskrenkes. Den endelige vedtatte studieforskriften er mildere, men tregangersregelen består. Forskriften trer i kraft allerede fra 1. januar, men ut dette studieåret vil likevel studentene få beholde den studieforskriften som er mest gunstig for dem.

Mildere en antatt

Etter tilbakemeldinger fra høringsrunden for det første utkasetet, ble studieforskriften vurdert på nytt. Forskriften som ble vedtatt i dag er derfor vesentlig mildere enn det som ble foreslått i det tidligere utkastet.

I det første høringsutkastet ble det foreslått at studenter ville miste studieretten dersom de havnet ett år bak normert tid. Dette er untatt permisjoner. I den vedtatte studieforskriften har dette blitt utvidet til en og en halv ganger normert tid. Det vil si at dersom du går en 3-årig grad, kan du havne 1.5 år bak i studieprogresjonen før du mister studieretten. Dersom du går en femårig grad, kan du havne 2.5 år bak før du mister studieretten. Dersom man ikke skal miste studieretten er man også nødt til å ha avlagt studiepoeng innen de tre siste semestrene.

I den vedtatte forskriften inngår også en hovedregel om at studenter kan få permisjon uten å grunngi søknaden, hvis han eller hun har avgitt minst 30 studieponeng ved universitetet. Dersom praksisplass inngår i stuieløpet, kan imidlertid fakultetet bestemme om studenten må begrunne søknaden eller ikke.

Holder fast ved tregangersregelen

Tregangersregelen innebærer at man ikke kan stryke mer enn tre ganger i et emne. Stryker en student tre ganger i et obligatorisk emne vil dette i praksis bety tap av studierett. Fram til nå har NTNU-studenter hatt anledning til å ta opp et fag et ubegrenset antall ganger etter stryk, men man har kun ett forsøk på å forbedre karakteren. Regelen følger studenten, ikke studieretten på det enkelte program. Man har likevel mulighet til levere en ubegrunnet søknad til fakultetet om et fjerde forsøk, og kan søke om et femte og siste forsøk i spesielle tilfeller. NTNU begynner å telle eksamensforsøk fra og med neste semester.

– Terskelen vil være nok så lav for å få innvilget et fjerde forsøk, men det er ikke en selvfølge at man får det. Studenten må vise ønske for å få et forsøk til. For å få et femte forsøk må det være en særskilt grunn, og der vil terskelen være nokså høg, uttalte saksbehandler Anne Marie Snekvik på møtet.

Studentrepresentantene stemte mot

Ingvild Sørlige og Kim Allgot, de to studenrepresentantene fra NTNU, stemte mot tilrådningen. Dennis Bogen, studentrepresentant fra høgskolene, stemte for. Allgot presiserte at det hadde blitt gjort en god jobb med tilbakemeldingene fra høringrunden, men stilte spørsål ved enkelte detaljer i forskriften. Blant annet stilte han spørsmål ved nødvendigheten av søknadsprosessen for det fjerde forsøket, der man ikke trenger å begrunne søknaden, ettersom dette vil føre til merarbeid for administrasjonen. Han fremmet dessuten et forslag om at tregangersregelen ikke burde følge studenten, men studieretten på det enkelte program.

– Tregangersregelen har man infunnet seg med fra studentsiden, det som er viktig er detaljene. Det er stort gjenbruk av emner på NTNU, der det mest ekstreme eksempelet er ex.phil. Det å knytte antall forsøk til person og ikke studieretning i det tilfellet, fører til at en student ikke kan utdanne seg ved noen programmer ved NTNU i dag, uttalte han.

Disse detaljene ble likevel ikke fokus for debatten, og ble raskt avskrevet.

– Dette har vært gjennom en omfattende høring. Vi har gjort en vurdering, og vi har falt på det som ligger på bordet i dag. Min vurdering er at disse detaljene har vært vurdert nøye, konkluderte rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Skuffet over manglende debatt

Organisatorisk nestleder Maria Honerød ved Studenttinget er skuffet over den manglende debatten rundt detaljene i forskriften.

– Jeg synes at både Kim og Ingvild var veldig flinke og kom med mange gode argumenter. Det er trist at man ikke diskuterte mange av de punktene de tok opp og valgte å ikke gå inn i detaljer i sakene, spesielt nå dette er ting som er såpass viktig for studentene, sier hun.

Hun er likevel positiv til endringene i forskriften, og mener tilbakemeldinger fra høringsrunden har blitt tatt hensyn til.

– Jeg synes det har kommet mange gode endringer i forskriften fra det første utkastet. Studentene har blitt hørt, og det er jeg fornøyd med, sier hun.