Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Dette har du krav på i sommerjobben image

Dette har du krav på i sommerjobben

Fra arkivet: Jushjelpa Midt-Norge gir deg de viktigste rådene når du skal inngå et arbeidsforhold i sommer

De fleste studenter skaffer seg sommerjobb i løpet av ferien. Det er derimot ikke alltid like godt å vite hva man har krav på i et arbeidsforhold.

— Vi får en god del forespørsler angående kontrakter og arbeidsforhold fra studenter, sier juridisk rådgiver Martin Ølstadløkken, som har arbeidsrett som spesialisering.

Med disse rådene håper han at flere studenter vet hva de har krav på før de inngår et arbeidsforhold.

Kontrakt

Alle ansatte har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Avtalen skal som et minimum oppgi navn på både arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsplassen, samt en beskrivelse av arbeidet, arbeidstid og stillingsstørrelsen. Avtalen skal også oppgi når du begynner i jobben, og ved en sommerjobb skal det også stå en sluttdato for arbeidet. I tillegg skal kontrakten inneholde opplysninger om pauser, rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister, og lønn og hvilke tillegg du har krav på.

Lønn

I Norge har vi ingen bestemmelse om minstelønn og derfor avtales dette mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Minstelønn kan likevel være regulert av tariffavtaler.

Overtid

Arbeidstid skal i utgangspunktet ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av en uke. Det som jobbes over dette regnes som hovedregel som overtidsarbeid. Man har da krav på overtidsbetaling på minimum 40 prosent. Overtidsarbeid kan ikke overstige ti timer i løpet av sju dager eller 25 timer i fire sammenhengende uker, med mindre du har sagt ja til dette.

Ferie

Alle arbeidstakere har krav på ferie, også sommervikarer. En arbeidstaker kan kreve opptil 18 virkedager fri i perioden 1. juni til 30. august om man har blitt ansatt før 30. september året før. Har man blitt ansatt etter denne datoen har man krav på seks virkedager med ferie. Det kan være lurt å avklare dette med arbeidsgiver i forkant av ansettelsen.

Sykdom

For å kunne benytte seg av egenmelding ved sykdom må man ha vært ansatt i to måneder før sykdommen inntraff. Det vil derfor ikke være særlig relevant når det kommer til sommerjobb. Alternativet blir sykemelding. For å ha krav på sykepenger av arbeidsgiver må man ha vært ansatt i minst fire uker forut for sykdommen. Dette er forutsatt at du har legeerklæring for sykefraværet og at denne er sendt til arbeidsgiver innen 14 dager etter at du ga beskjed om sykefraværet.

Det skal også utbetales sykepenger for planlagte ekstravakter utover avtalt arbeidstid. Arbeidstaker betaler sykepenger for opptil 16 arbeidsdager. Etter denne perioden må man henvende seg til NAV.

Attest

Alle ansatte har krav på en attest etter lovlig avsluttet arbeidsforhold dersom de ber om det. En slik attest må som et minimum inneholde ditt eget navn, fødselsdato, en beskrivelse av arbeidet, og varigheten av dette. Loven stiller ikke noe formkrav til beskrivelse. En kort beskrivelse fra arbeidsgiver vil normalt være nok. Hvor mye skryt og anbefalinger arbeidsgiver velger å legge til i attesten er opp til den enkelte.

Sluttoppgjør

Når arbeidsforholdet er avsluttet skal feriepengene du har opptjent som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag. Dette praktiseres noe ulikt blant forskjellige arbeidsgivere. Det er imidlertid verdt å merke seg at dersom du ønsker det, har du krav på å få pengene utbetalt når du slutter. Feriepenger utgjør som et minimum 10,2 prosent av brutto lønn