Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Lokal motstand mot NTNUs planlagte parkutbygging image

Lokal motstand mot NTNUs planlagte parkutbygging

NTNU ønsker å bygge deler av den nye campusen i de vestre delene av Høgskoleparken. Dette har fått flere beboere i området til å aksjonere.

Den 5. oktober ble det avholdt et nabomøte på Handelshøyskolen om den planlagte campusutbyggingen. Både studenter, lokale fastboende og presse var blant de mellom 40 til 50 oppmøtte. Mange hadde sterke meninger om alt fra hvordan campus utbyggingen vil påvirke lokalbefolkningen i bydelen, hvordan prosessen fram til nå har foregått og ikke minst om hvorvidt en utbygging i parkområdet skal aksepteres. Motstanderne av den planlagte utbyggingen på parkområdet er mange, og nå har de begynt å mobilisere seg.

– Vi er en gruppe bekymrede naboer som samler inn underskrifter mot utbygging i parkarealet. Vi har også fått en ny facebookside, «Bevar Høyskoleparken», som det første døgnet fikk 225 likes, informerer beboer Elisabeth Østgaard under møtet.

Lederne fra syv borettslag i området har også gått sammen om å skrive et åpent brev der de argumenterer for at lokale interesser og ønsker i liten grad er blitt tatt hensyn til så langt i prosessen. De skriver at Høgskoleparken utgjør en unikt og uerstattelig del av den ellers tettbygde bydelen, og trekker fram parkens størrelse og variasjon, biologiske mangfold og spennende byhistorie som svært viktig for bydelens identitet.

Stort engasjement

– Det overordnede målet vårt er å bevare parken for både nåværende og framtidige generasjoner, presiserer Østgaard i etterkant av møtet.

Hun kan fortelle om stort engasjement og mye positiv respons i forbindelse med underskriftskampanjen. Lørdag formiddag var det samlet inn 517 underskrifter.

[ image ]
Foto: Hanna Jarstø Ervik
Både studenter og beboere bruker parken aktivt.

– Parken er mye i bruk av både unge, gamle og studenter, og den betyr mye for de som bor og ferdes i området.

Hun legger til at parken også er svært viktig for Trondheim by som helhet, og den utgjør en grønn lunge som puster for hele byen. Som både syklist, fotgjenger og bilist forteller hun videre at hun merker hvor viktig det er med beplantning og det grønne i det ellers så urbane bymiljøet.

La fram eget forslag til utbygging

Østgaard er lite fornøyd med hvordan NTNU har gjennomført prosessen rundt utbyggingen så langt:

– Jeg forstår ikke hvordan de har kunnet tenke på, prate om og i det hele tatt vurdere bebyggelse i en park som delvis er vernet.

Ifølge Østgaard har det vært tydelig motstand i lokalbefolkningen mot prosjektet helt fra starten av. Hun er frustrert over at NTNU fortsatt står fast ved at utbygging i parken er det beste alternativet, til tross for at naboene har påpekt at andre muligheter finnes.

Nabogruppen har etter eget initiativ kommet opp med et alternativt forslag til bebyggelsen innenfor det samme området uten å foreta inngrep i de nåværende grøntområdene. Dette kan ifølge forslaget gjøres ved blant annet å fortette den eksisterende bebyggelsen på Gløshaugen campus.

– Jeg forventer at innspillene våre blir tatt med videre i prosessen.

Så langt er det blitt arrangert tre nabomøter, og Østgaard legger til at disse har vært positive og konstruktive.

– Det er ønskelig med flere møter, spesielt opp mot høringsperioden i november.

[ image ]
Foto: Faksimile Trondheim kommune
Beboernes eget forslag til utbygging.

– Vil forbedre forbindelsen mellom campusene

Kommunikasjonsansvarlig for campusutviklingen Hanna M. Jones ved NTNU sier hun forstår kritikken og selv bruker parken mye. Hun forteller at det imidlertid i hovedsak har vært realisering av NTNUs overordnede mål for campussammenslåingen som har lagt føringene for prosessen så langt.

– Det har fra NTNUs side vært spesielt viktig å forbedre forbindelsen mellom Øya og Gløshaugen for slik å bedre integreringen av de teknologiske og de medisinske miljøene. Deler av høgskoleparken utgjør da en naturlig forbindelse mellom de to nåværende campusene som iallefall må vurderes.

Hun minner om at de mottok nabolagets alternative forslag til lokalisering kun to dager før møtet, og sier at de vil trenge mer tid til å behandle og realitetsorientere de konkrete forslagene før de kan komme med noen ytterligere kommentarer.

«Veien videre» vant idékonkurransen

Ifølge NTNUs vedtekter fra i fjor høst skal nye bygg i den samlede campusen lokaliseres i vestre deler av Elgeseter. Det ble i 2016 utlyst en idékonkurranse for prosjektet der NTNUs mål og kriterier for den framtidige campusen sto sentralt.

– Juryen mente at prosjektet «Veien Videre» i størst mulig grad ville bidra til en samlende og samtidig urban campusutvikling, forteller planprosjektleder Per A. Tefre under nabomøtet.

Han presiserer også at det ikke dreier seg om et ferdig planforslag, men snarere om et utgangspunkt for videre bearbeidinger.

Fredning og bevaring ikke det samme

I etterkant av annonseringen av vinnerforslaget har imidlertid flere uttrykt sin misnøye. Ifølge Universitetsavisa fikk NTNU kritikk for å overkjøre lokale interesser og politikernes ønsker. Det ble hevdet at konkurransen hadde foregått på feil premisser siden kandidatene ikke var blitt godt nok informert om kommunens vedtekter om å bevare grøntområdet.

Områdene foran hovedbygget og ned til Klæbuveien, samt alleen i høgskoleparken, er ifølge kommunens nettsider bycampus.no fredet. Grensene i området er imidlertid vage og omdiskuterte, og flere mener at også andre deler av parkarealet har en viktig funksjon som på ingen måte bør gis slipp på.

En innstilling fra Rådmannen presiserer at grøntområdene i og rundt Høgskoleparken skal ivaretas, og at dette skal tas hensyn til under utarbeidelse av alternativene. Bevaring er derimot ikke nødvendigvis ensbetydende med fredning, og kommunen åpner for å bygge ut deler av parkarealet dersom gevinsten er så stor at den kan forsvare inngrepet. En eventuell utbygging må også kompenseres med opparbeidelse av nye grøntområder andre steder eller ved at bruksverdien av det resterende parkarealet forbedres.

[ image ]
Foto: Faksimile Trondheim kommune
Alternativene som har vært oppe til vurdering av NTNU. Fra venstre: Alternativ 1 - Elgeseter Nord, Alternativ 2 - Elgeseter sentralt, Alternativ 0 - Elgeseter Sør

Flere mulige lokaliseringer

Prosjektledelsen har til nå utført mulighetsstudier med tanke på nåværende bruk, forventede fremtidige konsekvenser samt gjennomførbarhet innenfor tre hovedområder. Disse er sentrert rundt Elgeseter nord, Elgeseter sentralt og Elgeseter sør (se kart).

– Jeg liker imidlertid ikke å omtale disse som tre som ulike og separate alternativer. Sannsynligvis vil vi ende opp med et prosjekt som trekker litt på alle tre, og eventuelt også andre mulige lokaliteter, presiserer Tefre.

Både alternativene i Elgeseter nord og Elgeseter sentralt baserer seg på inngrep i parkområdet, selv om sistnevnte holder seg unna det fredede området av parken samt Elgeseter park. Alternativet i Elgeseter sør har ingen bebyggelse i parkområde, men blir regnet som mindre gunstig fordi konsentrasjonen da blir i sør som er mindre sentralt.