Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Digitalisering av eksamen på NTNU image

Digitalisering av eksamen på NTNU

For NTNUs studenter har det lenge vært et ønske om å få digitalisert eksamen. I 2013 startet arbeidet, og i årene fremover håper ledelsen å kunne tilby digital eksamen for alle de aktuelle emnene ved de ulike campusene i Trondheim.

Siden prosessen startet i 2013 er det flere emner som har fått digital eksamen, i tillegg til at det fortløpende har blitt testet pilotprosjekter på de ulike campusene. Dette er noe som lenge har vært ønsket av studentmassen, og det er flere grunner til at digitaliseringsprosessen har tatt så lang tid. Deriblant at det ikke har vært stor nok kapasitet og fordi det har vært viktig for instituttlederne å kvalitetssikre prosessen underveis.

Mange faktorer som må på plass

Arbeidet med å digitalisere eksamen startet i 2013. Ifølge faggruppeleder for Eksamensgruppa i avdeling for studieadministrasjon (SA), Siri Brunvoll, begynte de smått med et par pilotprosjekter, før de sakte, men sikkert oppskalerte til å inkludere flere emner i digitaliseringen. SA er gruppa som har ansvar for planlegging og gjennomføring av all skriftlig eksamen ved NTNU.

[ image ]
Foto: Privat
Faggruppeleder for Eksamensgruppa, Siri Brunvoll
Hun forteller også at det heller ikke er NTNU alene som har utviklet det nye eksamenssystemet. De har en avtale med Inspera Assessment, som i samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, deriblant NTNU, har utviklet Inspera over tid.

– Grunnen til at denne prosessen ble startet så sent, er først og fremst dårlig kapasitet på lokaler, samt at en del fagmiljø ikke har vært klare for å starte med digital vurdering, sier Brunvoll

Hun forteller videre at det er mange faktorer som må på plass før man kan sette igang en digital eksamen, deriblant tilgang på strøm og kapasitet i form av hvor mange studenter som kan ta eksamen samtidig.

Den største endringen for selve eksamenen mener hun vil være studentenes opplevelse av å ha eksamen på PC.

– For studenter som normalt bruker PC som det sentrale verktøyet i arbeidet, vil det være uvant å skrive eksamen med penn og papir, fortsetter Brunvoll.

På denne måten skal studentene få vist sin kunnskap gjennom et verktøy de normalt bruker, og som ligger mer i tråd med både undervisningen og det de kan møte i arbeidslivet. I tillegg er det en stor fordel for den aktuelle sensoren, som tidligere ofte har sittet med store papirbunker og utydelige håndskrifter.

Digital eksamen ikke helt digital

For emneansvarlig på ITGK, Terje Rydland, er det viktig å presisere hva som i denne konteksten menes med digital eksamen.

– Den eneste forskjellen er at man skriver på maskin og ikke for hånd. Studentene vil fortsatt ikke ha mulighet til å teste kodene de har laget, så eksamensbesvarelsen legges ikke sånn sett nærmere det å jobbe med kode, sier Rydland.

[ image ]
Foto: Privat
Emneansvarlig på ITGK, Terje Rydland
Rydland forteller at de egentlig ikke hadde noen planer om at ITGK skulle digitaliseres med det første, da de mener at en digital eksamen er mer enn å bare skrive svarene med tekstbehandler. Likevel fikk de tilbudet om å prøve ut Inspera på semesterets kull, og i august ble det vedtatt at de i år skulle gjøre det på denne måten.

Selv om forskjellen altså ikke er så stor som mange tror, mener han at overgangen fra penn og papir til tastatur likevel vil være betydelig for de som skal opp til eksamen.

– Folk er ikke lenger vant med å skrive for hånd, noe som kan føre til at man fortere blir sliten med tanke på hvor store oppgaver det er snakk om, fortsetter han.

I tillegg til dette forteller Rydland at de på eksamen for ITGK pleier å legge ved et appendix. Da eksamen ble utlevert på papir lå dette bakerst i oppgaven, og da var det ikke så mange av studentene som tok dette i bruk. Når det nå ligger digitalt tror han den vil være mer tilgjengelig for flere.

– På sikt vil vi kunne jobbe med å kunne kjøre kodene man lager på eksamen i Inspera, og da begynner vi å nærme oss det som menes med digital eksamen i denne sammenhengen. Da vil studentene jobbe på samme måte som de jobber til vanlig, med mulighet til å sjekke kodene sine og bruke de hjelpemidlene som vanligvis er tilgjengelige for dem, sier Rydland.

Han poengterer likevel at en hake ved dette vil være at eksamensoppgavene naturligvis vil bli vanskeligere, fordi studentene i dette tilfellet må ha tilgang til åpent nett, og at man dermed på sikt kan gå tom for gode eksamensoppgaver. Å stenge nettet og kun gi tilgang på tidligere arbeider mener Rydland kan redusere problematikken, men synes fortsatt at dette er en vanskelig avveiing.

– Selv om dette vil bli en krevende prosess i å finne gode løsninger på disse problemstillingene, er vi som institutt positive til endringen. Selv om endringene nå ikke er så store, er det absolutt et steg på veien, avslutter Rydland.

Positiv respons fra studentene

Marte Emilie Berger har ITGK som valgfag, og skal opp til eksamen nå før jul. Hun syns det er bra at det blir fler digitale eksamener.

[ image ]
Foto: Privat
Fornøyd med Inspera.
– Jeg husker å synes det var litt rart at eksamen på universitetet var for hånd, da vi i flere år allerede hadde hatt digital eksamen på videregående, forteller Berger.

Hun har selv hatt to digitale eksamener i Inspera i skrivefag, og har vært fornøyd med at programmet har vært greit å bruke, i tillegg til at det er er stort fremskritt å slippe å skrive eksamen for hånd.

– Det er veldig deilig å skrive lengre tekster på PC, så slipper vi studenter å få krampe og sensor å tyde slurvete stress-håndskrift, sier hun.

Hun syns også det er fint at oppsettet i Inspera minner om det de jobber med i undervisningen, og presiserer at det er mye greiere å kode på PC enn for hånd.

Digitalisering av exphil

Kjartan Koch Mikalsen er førsteamanuensis ved institutt for filosofi og religionsvitenskap på Dragvoll, i tillegg til å være ansvarlig for digitaliseringsprosessen av eksamen for de som tar examen philosoficum.

[ image ]
Foto: Privat
Kjartan Koch Mikalsen
– Planleggingen av digitaliseringen av ExPhil startet allerede i vår, da vi startet med den klassen med færrest studenter, fordi vi ønsker å ta denne prosessen litt gradvis for å ha ordentlig kontroll på det som skjer, sier Mikalsen.

Han presiserer at det programmet de har brukt fram til nå kun har vært en undervisningspilot, som ikke vil være identisk med den som trer fram for fullt fra neste år, og at den piloten som brukes nå i høstsemesteret heller ikke er den samme som de brukte i vår.

– I vårsemesteret var det EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter som gjennomførte digital eksamen. Nå i høst har vi et pilotopplegg for studenter tatt opp på master i datateknologi, der det også er digital eksamen, men i en annen form enn for kunst- og musikkstudentene, sier Mikalsen.

Planen for våren er at humaniora og samfunnsvitenskap skal ha digital eksamen, og at det skal være digital eksamen for alle fra neste høst.

– De fleste exphil-variantene ved NTNU har til nå hatt vurderingsformen skriftlig skoleeksamen. Fra og med studieåret 2019/20 planlegger vi vurdering basert på innlevert oppgave, forteller han.

Gradvis prosess for å kvalitetssikre resultatet

Dermed blir det også lettere for den som skal være sensor for innleveringene, og som Brunvoll, mener Mikalsen at dette vil være en stor forbedring med tanke på uleselige håndskrifter og den betraktelige reduksjonen av papirbunker.

– Møtene om digitaliseringsprosessen startet hos oss forrige studieår, og det ble da argumentert for at vi ønsker en gradvis innfasing av digital eksamen, fortsetter Mikalsen.

Grunnen til at de har ønsket en gradvis prosess argumenterer han for at er fordi det er viktig å kvalitetssikre resultatet, og fordi at kapasiteten til nå har vært for liten for å avholde digital eksamen for exphil.

– Det er fint at denne prosessen er i gang, og viktig at det skjer på en forsvarlig måte, avslutter Mikalsen.