Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Mener NTNU bruker for lang tid på klagebehandling image

Mener NTNU bruker for lang tid på klagebehandling

Studenter må ofte vente lenge på endelig karakter på eksamen. Det kan få konsekvenser for videre studier og jobb. Studentombudet mener NTNU må se på alternativer.

– Man frarøver jo studentene muligheten til å planlegge studieløpet sitt. Dagens løsning er litt som omvendt lotto. Som regel går det bra, men det er en sjanse for at man må vente alt for lenge.

Sensurfrister på NTNU

• Sensurfristen for eksamen er vanligvis tre uker.
• Sensurfristen for masteroppgaven eller hovedoppgaven er vanligvis tre måneder.
• Fristen kan utvides ved sykdom, helligdager eller mangel på sensorer.
• Det finnes ingen absolutt tidsfrist for klagehåndtering.
• Man mottar normalt svar på klagen innen to til fire uker.
• Dette reguleres av universitets- og høyskoleloven.

Kilde: NTNU og Lovdata.no

Mikal Solberg Stapnes (22) fra Stavanger leverte i juli 2018 en klage på et eksamensresultat han følte han ikke fortjente. Åtte måneder senere har han fortsatt ikke fått svar på klagen sin. Han forteller om hvordan han har opplevd prosessen etter å ha levert en klage på et eksamensresultat og kjent på hvordan det kan påvirke ham som student.

– At man må vente så lenge på endelig karakter kan komplisere logistikken rundt studieplanlegging og kan være en psykisk belastning, sier Stapnes.

Stapnes forteller om at han fikk motstridende beskjeder om hvorvidt klagen ble sendt ut til ny sensur og at han måtte gå lang tid uten noe informasjon. Fristen til å melde seg opp til fag for vårsemesteret er gått ut for lengst, og siden han ikke har fått noe svar på klagen sin, vet ikke Stapnes om han skal melde seg opp til det samme emnet igjen.

– Jeg vet ikke hvorfor klagen ble liggende så lenge før det ble sendt til ny sensur, eller hvorfor den nye sensuren tar så lang tid. Jeg har stor forståelse for at man trenger ekstra tid for behandle klager, men åtte måneder er ikke rimelig, sier Stapnes.

Kommentar: Stopp karakterjaget

Studentombudet: NTNU må tenke nytt NTNUs studentombud

Lennart Soligård viser til Universitets- og høyskoleloven som sier at sensuren skal foreligge innen tre uker, selv om det er noen unntaksregler i enkelttilfeller.

– Kunnskapsdepartementet legger imidlertid til grunn i sin lovforståelse at unntak for den enkelte eksamen bare kan gis i enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til en permanent endring av sensurfristen til 15 virkedager. NTNUs retningslinjer for sensurfrist framstår som en permanent endring av sensurfristen dersom sensurperioden innehar helligdager, sier Soligård.

Studentombudet forteller videre at de fleste studentene som kontaktet ham i 2018 om lang tidsbruk, ikke var knyttet til lang behandlingstid på sensuren, men snarere lang behandlingstid i forbindelse med klage på eksamenskarakteren.

[ image ]
Foto: NTNU
NTNUs studentombud, Lennart Solligård

– Lang saksbehandlingstid i slike tilfeller kan for eksempel medføre at fristen for å melde seg opp til eksamen påfølgende semester blir knapp, det kan medføre utfordringer når det kommer til å planlegge videre studier, man kan bli forsinket til å søke seg jobb fordi vitnemålet ikke er blitt ferdigstilt, videre, sier Solligård.

På spørsmål om hva han synes NTNU kan gjøre annerledes svarer studentombudet:

– NTNU bør se på om det finnes alternative måter å innrette sensurarbeidet på som balanserer og ivaretar studentenes rettigheter Universitets- og høyskoleloven sett opp imot de eventuelle arbeidsrettslige konsekvenser dette kan ha overfor ansatte og sensorer. Der får Solligård støtte av Stapnes som synes studentene fortjener at NTNU prioriterer klagebehandling.

– Enten må de skaffe seg mer kapasitet gjennom å prioritere ressurser til dette, eller så må de gjøre om systemet, mener han.

Les også: Digitalisering av eksamen ved NTNU i gang

Opptatt av rask saksbehandling

NTNUs klagenemd er en uavhengig instans ved NTNU som skal gå igjennom klager fra studenter på universitets vedtak. Arve Skjærvø er sekretær for NTNUs klagenemd og forteller at nemda ikke legger seg opp i hvordan NTNU innretter sitt arbeid, men er opptatt av at studentene skal få svar så raskt som mulig.

[ image ]
Foto: NTNU
Sekretær for NTNUs klagenemd, Arve Skjærvø
– Klagenemda har i flere saker påpekt at saksbehandlingstiden har vært lang før saken er kommet til behandling i klagenemda. Skjærvø presiserer at klagenemda ikke får saker som omhandler selve sensuren, men snarere klager om formelle feil ved eksamensavvikling eller sensuren. Han påpeker også at han kun uttaler seg på vegne av den uavhengige klagenemda, og ikke snakker for universitetet. Allikevel har han forståelse for at studenter er opptatt av å få raske svar på klagene sine.

– Nemnda er opptatt av at saker skal håndteres raskt og uten ubegrunnet opphold, da stort sett alle saker som kommer til nemndas bord har betydning for framdriften til studenten på en eller annen måte. Nemnda vil fortsette å påpeke lang saksbehandlingstid i de sakene der dette er tilfelle.

Ansatte må også kunne ta juleferie

NTNUs prorektor for utdanning Anne Borg er kjent med innspillet fra Studentombudet og svarer at det er mange hensyn som må tas:

– NTNUs retningslinjer er utformet med tanke på å balansere studentenes behov og rettigheter opp mot rettighetene til ansatte og sensorer. Ansatte skal også ha mulighet til å ta juleferie, sier Borg.